Máy phân tích quang phổ

Áp dụng kỹ thuật không phá hủy, không xâm lấn được sử dụng để phân tích nguyên tố và vật chất.