Kinh hiển vi đo lường

Kính hiển vi Mitutoyo và máy chiếu biên dạng có sẵn để đánh giá nhiều loại phôi trong đó phương pháp đo không tiếp xúc được coi là hiệu quả nhất. Mỗi thiết bị thể hiện sự đầu tư tuyệt vời về năng suất, tính linh hoạt, chất lượng xây dựng và hỗ trợ dịch vụ.